Carlota Bellés

Carlota Bellés

La Carlota ve del sector de la banca d’inversió i de l’assessoria financera. Té més de 20 anys d’experiència en l’àrea de les Finances Corporatives. Ha treballat en nombroses transaccions de M&A i ha participat en l’anàlisi de decisions de llarg termini (adquisicions i desinversions) en diferents sectors industrials d’Espanya i Llatinoamèrica. És fundadora i managing partner de VALORacción , una firma d’assessoria en finances corporatives orientada al middle-market a Llatinoamèrica i Espanya. Va ser responsable de l’àrea de finances en una boutique de M&A a Veneçuela, Gerent de Transaction Services de KPMG Espanya i encarregada de l’àrea de planificació estratègica i financera d’una corporació llatinoamericana. És economista per la UC (’87) València – Veneçuela i MBA IESA (’92) Caracas – Veneçuela.

Enrere

Carlota Bellés

Carlota Bellés

Carlota proviene del entorno de la banca de inversión y de la asesoría financiera y tiene una experiencia de más de 20 años en el área de Finanzas Corporativas. Ha trabajado en numerosas transacciones de M&A y ha participado en el análisis de decisiones de largo plazo (adquisiciones / desinversiones) en distintos sectores industriales de España y Latinoamérica. Es fundadora y Managing partner de VALORacción firma de asesoría en Finanzas Corporativas orientada al Middle- Market en Latinoamérica y España, fue responsable del área de Finanzas Corporativas en una boutique de M&A en Venezuela, Gerente de Transaction Services de KPMG en España y encargada del área de Planificación estratégica y financiera de una corporación Latinoamericana. Es economista por la UC (’87)  Valencia-Venezuela y MBA IESA (’92) Caracas-Venezuela.

Volver

Carlota Bellés

Carlota Bellés

Carlota has a background in the investment banking and finance consulting industries. She has more than 20 years of experience in the Corporate Finance arena. She has worked in a large amount of M&A transactions, participating, as well, in the analysis of long-term decisions such as acquisitions and divestments within different industrial sectors in Spain and Latin America. She is founder and managing partner in VALORacción, a corporate finance consulting firm specialized in the Latin American and Spanish middle markets. She has been head of the corporate finance in a Venezuelan M&A boutique, Transaction Services Manager in KPMG – Spain, and head of the strategic and financial planning department for a Latin American corporation. She studied economics in UC (’87)  Valencia-Venezuela and an MBA by IESA (’92) Caracas, Venezuela.

Back